Kiểu: Cờ tướng, 12/1/2022

58 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết