lehai1208 1590 +13
dess 1524 -13

Kiểu: Cờ tướng, 13/1/2022

84 nước, 13 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết