lehai1208 1615 +11
dess 1499 -11

Kiểu: Cờ tướng, 13/1/2022

134 nước, 18 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua