Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

75 nước, 8 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua