Buitran235 1539 +12
son65 1442 -12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

38 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết