Kiểu: Cờ úp, 13/1/2022

2 nước, 0 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ