Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

17 nước, 2 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ