Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

55 nước, 5 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết