Buitran235 1545 +18
0997800424 1598 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

56 nước, 4 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết