thongphung 1644 +12
Buitran235 1563 -12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

136 nước, 16 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết