lehai1208 1636 +12
phuquocman 1551 -12

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2022

54 nước, 10 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua