Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

30 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết