Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết