Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

83 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết