Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

122 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua