Kiểu: Cờ úp, 14/1/2022

122 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua