Kiểu: Cờ úp, 14/1/2022

36 nước, 2 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết