Lamdung 1560 +23
hai3ke 1716 -23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 3 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết