hai3ke 1693 +11
Lamdung 1583 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

58 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết