Si6tan5 1612 -18
choidonhat 1569 +18

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2022

41 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết