Si6tan5 1578 +17
choidonhat 1603 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

86 nước, 10 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết