Si6tan5 1579 +17
choidonhat 1602 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

62 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ