Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

96 nước, 15 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua