07969x69x7 1781 -24
Si6tan5 1596 +24

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 9 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết