Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

56 nước, 7 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua