Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

70 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua