Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

56 nước, 6 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua