Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 9 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua