Kiểu: Cờ úp, 15/1/2022

53 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết