Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

74 nước, 8 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết