Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua