Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

90 nước, 13 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua