Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

76 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua