Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

91 nước, 13 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua