Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

59 nước, 5 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua