Kiểu: Cờ úp, 15/1/2022

138 nước, 15 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết