Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

18 nước, 1 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết