Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết