Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

28 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua