Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

92 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua