Si6tan5 1643 +13
choidonhat 1573 -13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

112 nước, 15 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua