Si6tan5 1668 +11
choidonhat 1548 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

32 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua