Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết