Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

87 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết