Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ