Si6tan5 1661 +11
choidonhat 1555 -11

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

46 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua