Si6tan5 1682 +10
choidonhat 1534 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết