T300917 1567 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

3 nước, 0 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua