Si6tan5 1701 -24
choidonhat 1515 +24

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua