T300917 1581 +12

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2022

34 nước, 1 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua