T300917 1593 -21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 7 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua